ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Mitchell Repair Information Company LLC jest członkiem grupy spółek Snap-on Incorporated („Grupa Snap-on”), który przetwarza dane użytkownika. W niniejszych zasadach ochrony prywatności Mitchell Repair Information Company LLC przyjmuję formę „my”.

Ochrona danych osobowych użytkownika jest ważną sprawą, do której przywiązujemy szczególną wagę.

Niniejsze zasady ochrony prywatności odpowiadają na często zadawane pytania           na temat gromadzonych przez nas rodzajów danych osobowych i ich wykorzystywania.

Prosimy zauważyć, że określone w niniejszym dokumencie zasady ochrony prywatności odnoszą się wyłącznie do Mitchell Repair Information Company LLC.  Inne spółki należące do Grupy Snap-on mogą posiadać strony internetowe i produkty, które gromadzą i przetwarzają inne dane osobowe. Ponadto, w przypadku korzystania z linków do innych stron internetowych lub odwiedzania ich w inny sposób, należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności udostępnionymi na danej stronie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt pod adresem DataProtectionManager@snapon.com.

1. Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy?

Możemy gromadzić i przetwarzać, i w okresie ubiegłych 12 miesięcy gromadziliśmy i przetwarzaliśmy, szereg danych osobowych, w tym:

 • Informacje umożliwiające identyfikację: Takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer telefonu, identyfikator internetowy, adres IP, adres e-mail, nazwa konta, numer PESEL, numer prawa jazdy, numer paszportu, numer dowodu osobistego, inny oficjalny numer z rejestru krajowego, podpis użytkownika, cechy fizyczne lub opis, numer polisy ubezpieczeniowej lub inne niepowtarzalne dane identyfikacyjne.
 • Informacje handlowe: Takie jak transakcje, szczegóły i historie zakupów.
 • Informacje finansowe: Takie jak numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne dane finansowe.
 • Informacje techniczne i o sposobie użytkowania: Takie jak dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia i lokalizacja strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma oraz informacje o innych technologiach na urządzeniach korzystających z naszych witryn internetowych lub produktów; informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, produktów i usług, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania lub inne informacje dotyczące interakcji z naszymi witrynami internetowymi, aplikacjami, produktami i usługami. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat technologii śledzenia wykorzystywanych na niniejszej stronie internetowej, prosimy zapoznać się z częścią W jaki sposób niniejsza strona internetowa stosuje pliki cookie.
 • Informacje sensoryczne: Takie jak informacje audio, wideo, dane elektroniczne lub podobne, np. nagrania rozmów czy wideo.
 • Informacje geolokalizacyjne: Takie jak lokalizacja urządzenia i adresu IP.
 • Informacje na temat interferencji: Na przykład profile preferencji określone na podstawie wymienionych powyżej danych osobowych.
 • Nie zamierzamy gromadzić danych osobowych dzieci: Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Nasza strona internetowa nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia. Jeżeli użytkownik nie ma 16 lat nie powinien używać ani dostarczać żadnych informacji na tej stronie internetowej, ani za pośrednictwem jakichkolwiek jej funkcji. Jeśli użytkownik uważa, że możemy być w posiadaniu jakichkolwiek informacji od dziecka poniżej 16 roku życia lub o nim, prosimy o kontakt pod adresem DataProtectionManager@snapon.com.

2. Z jakich źródeł gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł, w tym:

 • Od użytkownika. Użytkownik przekazuje nam bezpośrednio swoje dane osobowe gdy:
  • Aplikuje, nabywa, rejestruje się lub korzysta z naszych produktów i usług;
  • Otrzymuje wsparcie w ramach obsługi klienta;
  • Zakłada konto na naszej stronie internetowej;
  • Subskrybuje nasze publikacje;
  • Zwraca się o materiały marketingowe;
  • Uczestniczy w konkursie, promocji lub ankiecie;
  • Wymienia z nami informacje osobiście podczas targów, wydarzeń lub w innych okolicznościach;
  • Przekazuje nam informację zwrotną lub inną, kontaktując się z nami; lub
 • Od zautomatyzowanych technologii lub interakcji. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z naszą witryną lub aplikacją, automatycznie gromadzimy informacje techniczne i o sposobie użytkowania (dokładniej opisane w części „Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy”? ). Gromadzimy powyższe dane przy użyciu plików cookie, dzienników serwera lub innych podobnych technologii.   Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat technologii wykorzystywanych na niniejszej stronie internetowej, prosimy zapoznać się z częścią W jaki sposób niniejsza strona internetowa stosuje pliki cookie.
 • Od stron trzecich lub źródeł powszechnie dostępnych. Będziemy otrzymywać dane osobowe od różnych stron trzecich, które potwierdziły, iż są upoważnione do udostępniania ich nam lub z innych publicznych źródeł takich jak:
  • Biura informacji konsumenckich, biura informacji kredytowej i publicznie dostępne bazy danych;
  • Warsztaty samochodowe i dealerzy samochodowi, którzy używają naszych produktów lub usług;
  • Nasi niezależni partnerzy handlowi;
  • Inne firmy należące do Grupy Snap-on, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje za pośrednictwem innych witryn internetowych, produktów, usług lub mediów społecznościowych;
  • Dostawcy informacji
  • Sieci reklamowe;
  • Dostawcy usług internetowych;
  • Dostawcy analizy danych;
  • Systemy operacyjne i platformy;
  • Sieci społecznościowe; lub
  • Brokerzy danych;

3. W jaki sposób wykorzystujemy powyższe dane osobowe?

Możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika w poniższy sposób:

 • Zastosowania biznesowe, takie jak:
  • Rejestracja użytkownika jako nowego klienta;
  • Przetwarzanie i dostawa zamówienia użytkownika, zarządzanie jego subskrypcjami lub wywiązywanie się ze spoczywających na nas obowiązków w ramach innych umów jakie zawarliśmy z użytkownikiem;
  • Zarządzanie płatnościami lub opłatami oraz odbiór i windykacja należnych nam płatności;
  • Zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem poprzez wysyłanie mu powiadomień o przedłużeniu, o produktach lub usługach, próśb o pozostawienie opinii lub wypełnienie ankiety lub umożliwienie mu wzięcia udziału w losowaniu nagród lub konkursie;
  • Spełnianie życzeń użytkownika, odpowiadanie na jego pytania, reagowania na jego uwagi oraz pomiar skuteczności, z jaką rozwiązujemy jego trudności;
  • Analizowanie i opracowywanie nowych produktów i usług lub sugerowanie i rekomendacje dotyczące produktów i usług, które mogłyby zainteresować użytkownika;
  • Umożliwianie dealerom świadczenie usług przy użyciu naszych produktów;
  • Dostarczanie wsparcia klientowi; lub
  • Wywiązywanie się z wszelkich obowiązków prawnych.
 • Monitorowanie i nagrywanie: aby zarządzać rozmowami, chatami i innymi interakcjami z nami, również przez zespół obsługi klientów. Należy pamiętać, że naszą ogólną praktyką jest monitorowanie, a w niektórych przypadkach nagrywanie takich interakcji w celu szkolenia personelu lub zapewnienia jakości lub zachowania dowodów konkretnej transakcji lub interakcji.
 • Aplikacje mobilne: udostępnianie aplikacji mobilnych i umożliwianie rejestracji na tych platformach.
 • Korzystanie ze strony internetowej: do technicznego administrowania stroną internetową; do operacji wewnętrznych; do administrowania klientami; do badań produktów; do rozwiązywania problemów; do analizy informacji, analityki informacji, testowania oraz do celów badawczo-rozwojowych; aby zapewnić, że treści z naszej witryny są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla użytkownika i jego komputera; oraz w ramach naszych starań, aby nasza witryna była bezpieczna,
 • Ochrona naszych praw i majątku: ochrona praw i majątku własnego lub naszych partnerów biznesowych, franczyzobiorców, dealerów, dostawców, klientów lub innych osób, jeśli mamy zasadne podstawy przypuszczać, że zostały one lub mogą zostać naruszone; windykacja długów; wykonywanie czynności zapobiegania, wykrywania, określania, badania, reagowania i ochrony w stosunku do potencjalnych lub faktycznych roszczeń, należności oraz zachowań i czynności zakazanych.
 • Informacje dla naszych partnerów biznesowych, dealerów i franczyzobiorców: w celu zarządzania relacjami biznesowymi i rozwijania ich z użytkownikiem, reprezentowanym przez niego partnerem biznesowym, dealerem lub franczyzobiorcą, w tym udostępnianie informacji Grupie Snap-on, w celu zawarcia lub realizacji transakcji z użytkownikiem, kontaktu z użytkownikiem w ramach badania zadowolenia lub rozpoznania rynku;
 • Tworzenie produktów: Możemy wykorzystywać informacje nieidentyfikujące i zagregowane w celu zbierania informacji do zarządzania produktami i ich opracowywania. Na przykład możemy przekazać naszym pracownikom sprzedaży i marketingu, że X osób odwiedziło określony obszar naszej witryny internetowej lub że zamówiono Y licencji na oprogramowanie w określonym przedziale czasu. Powyższe zagregowane informacje mogą być również udostępniane naszych filiom i niezależnym dealerom.
 • Marketing: do komunikowania i administrowania udziałem w specjalnych wydarzeniach, programach, ankietach, konkursach, loteriach oraz innych ofertach i promocjach; w celu dostarczania informacji o innych towarach i usługach, oferowanych przez nas lub inne osoby, które są podobne do tych, które użytkownik już kupił lub o które pytał oraz aby wysyłać do niego informacyjne lub promocyjne wiadomości e-mail, z których użytkownik może zrezygnować zgodnie z poniższym opisem.

4. Na jakiej podstawie zbierane są i wykorzystywane dane osobowe mieszkańców UE/EOG?

Gromadzimy i używamy dane osobowe użytkownika do (i) wywiązania się z zawartej z nim umowy lub do podjęcia kroków na jego życzenie poprzedzających zawarcie umowy, i/lub (ii) do realizacji naszych uzasadnionych interesów z poszanowaniem podstawowych praw i swobód użytkownika i/lub (iii) do wywiązania się z obowiązku prawnego.

5. Czy moje dane osobowe zostaną ujawnione stronom trzecim?

Możemy ujawniać dane osobowe poniższym kategoriom stron trzecich:

 • Usługodawcy”. Udostępniamy informacje naszym zaufanym usługodawcom zewnętrznym, aby ułatwić świadczenie przez nich usług, np. usług internetowych, hostingu witryn internetowych, analizy danych, przetwarzania płatności, realizacji zamówień, dostarczania technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługi klienta, dostarczania wiadomości e-mail, marketingu, audytów, kontroli i innych usług.
 • Partnerzy biznesowi”. Udostępniamy informacje naszym zaufanym partnerom biznesowym.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy dla naszych operacyjnych celów biznesowych następujące kategorie danych osobowych następującym kategoriom stron trzecich:

Kategorie danych osobowych Ujawnione poszczególnym kategoriom stron trzecich dla operacyjnych celów biznesowych
Informacje umożliwiające identyfikację Partnerzy biznesowi, usługodawcy
Informacje handlowe Partnerzy biznesowi, usługodawcy
Informacje finansowe Usługodawcy
Informacje techniczne i o sposobie użytkowania Usługodawcy

6. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Staramy się nie przechowywać danych osobowych użytkownika w postaci umożliwiającej jego identyfikację dłużej niż jest to niezbędnie konieczne do osiągnięcia dozwolonych celów. Oznacza to, że informacje zostaną zniszczone lub usunięte z naszych systemów lub zanonimizowane, gdy osiągną odpowiedni okres przechowywania.

7. Czy moje dane osobowe będą przesyłane do innych krajów?

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym i możemy przetwarzać, przechowywać i przekazywać gromadzone przez nas dane osobowe do innego kraju, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w obowiązujących przepisach.

Jesteśmy stroną umowy o przekazywaniu informacji z członkami Grupy Snap-on i będziemy aktualizować ten dokument zgodnie z obowiązującym prawem.  Więcej informacji na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się pod adresem DataProtectionManager@snapon.com.

8. Jakie środki bezpieczeństwa stosowane są do ochrony danych osobowych użytkownika?

Staramy się chronić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Dążymy do utrzymywania zabezpieczeń administracyjnych, technicznych i fizycznych chroniących przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych użytkownika.

Niestety przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż staramy się chronić dane osobowe użytkownika, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa jego danych osobowych przesłanych nam lub przechowywanych na naszych serwerach; przesyłanie danych następuje zawsze na własne ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu danych osobowych wykorzystamy procedury i funkcje bezpieczeństwa mające zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Procedury te dzielą się na fizyczne, elektroniczne i administracyjne.

9. Jak aktualizować swoje dane osobowe lub uzyskać do ich dostęp?

Prosimy użytkowników o aktualizowanie w miarę możliwości ich danych osobowych, aby umożliwić w jak najszerszym zakresie korzystanie z naszych usług.

W przypadku pytań dotyczących aktualizacji lub wprowadzenia zmian do danych na swoim koncie, prosimy skontaktować się z CustomerCare@mitchell1.com.

10. Jakie są moje szczególne prawa w odniesieniu do danych osobowych w oparciu o miejsce zamieszkania?

 • Mieszkańcy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zależności od okoliczności, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” może zapewnić użytkownikowi prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu;
  • sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
  • wystąpienia o poprawienie lub aktualizację nieaktualnych danych będących w naszym posiadaniu;
  • wystąpienia o usunięcie danych lub ograniczenie ich przetwarzania w niektórych sytuacjach;
  • zażądania przekazania danych osobowych innej organizacji sprawującej kontrolę nad danymi osobowymi użytkownika; oraz
  • sprzeciwienia się decyzji, która ma istotny wpływ na użytkownika i jest podejmowana wyłącznie przez komputer lub inny zautomatyzowany proces.

  Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i chce złożyć formalną prośbę o informacje znajdujące się w naszym posiadaniu, może się z nami skontaktować tutaj. Odpowiemy na jego wniosek zgodnie z przepisami RODO.

 • Mieszkańcy Kalifornii: Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA) zapewnia mieszkańcom Kalifornii szczególne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do ochrony przed bezprawną dyskryminacją w związku z wykonywaniem swoich praw wynikających z CCPA. Niniejszy rozdział opisuje prawa CCPA i wyjaśnia jak z nich korzystać.
  • Dostęp do określonych informacji i przenoszenie danych: Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ujawnili mu pewne informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas jego danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym:
   • Kategorie danych osobowych gromadzonych na jego temat.
   • Kategorie źródeł danych osobowych gromadzonych na jego temat.
   • Nasz uzasadniony interes lub cel handlowy stojący za gromadzeniem danych osobowych.
   • Kategorie danych osobowych na temat użytkownika, które udostępniliśmy lub ujawniliśmy, oraz dla każdej kategorii osób trzecich, którym udostępniliśmy lub którym ujawniliśmy takie dane osobowe.
   • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na temat użytkownika (zwane również wnioskiem o przeniesienie danych).
  • Prawo do żądania usunięcia: Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli wszystkie jego dane osobowe, które zebraliśmy i przechowujemy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu prośby konsumenta usuniemy (i polecimy naszym usługodawcom usunięcie) jego dane osobowe z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek.   Nie zapewniamy tych praw do usuwania danych osobowych B2B. Możemy odrzucić prośbę użytkownika o usunięcie danych, jeśli zachowanie informacji jest konieczne dla nas lub naszych usługodawców w celu:
   • Sfinalizowania transakcji, dla której zebraliśmy dane osobowe, dostarczenia towaru lub usługi, zamówionej przez użytkownika, podjęcia działań zgodnie z oczekiwaniami w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z użytkownikiem, wywiązania się z warunków pisemnej gwarancji lub wycofania produktu przeprowadzonego zgodnie z prawem federalnym lub w inny sposób zrealizowania zawartej umowy.
   • Wykrycia incydentów bezpieczeństwa, ochrony przed szkodliwą, oszukańczą lub nielegalną działalnością lub ścigania osób odpowiedzialnych za takie działania;
   • Identyfikowania i naprawy błędów w produktach, które osłabiają istniejącą zamierzoną funkcjonalność;
   • Korzystania z wolności słowa, zapewnienia innemu konsumentowi prawa do korzystania z prawa do wolności słowa lub korzystania z innego prawa przewidzianego w przepisach;
   • Przestrzegania kalifornijskiej ustawy o prywatności w komunikacji elektronicznej „California Electronic Communications Privacy Act” (kalifornijski kodeks karny § 1546 i nast.);
   • Wzięcia udziału w publicznych lub recenzowanych badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych w interesie publicznym, które są zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, kiedy usunięcie informacji może prawdopodobnie uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić wynikom badania, jeśli wcześniej wyrażono świadomą zgodę;
   • Umożliwienia wyłącznie wewnętrznego zastosowania, które jest rozsądnie dostosowane do oczekiwań konsumentów w oparciu o relacje użytkownika z nami;
   • Wywiązania się z obowiązku prawnego;
   • Wykorzystania tych informacji do celów wewnętrznych i zgodnych z prawem, które są zgodne z kontekstem, w którym je dostarczono.
  • Korzystanie z praw dostępu, przenoszenia danych i usuwania. Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, prosimy o przekazanie nam weryfikowalnego wniosku konsumenta poprzez:
   • Bezpłatne połączenie pod numerem 844-972-1285; lub
   • Składanie wnioskututaj.
   • Zweryfikujemy i odpowiemy na żądanie informacji lub prośbę o usunięcie danych zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę rodzaj i wrażliwość danych osobowych będących przedmiotem żądania. Być może będziemy musieli skontaktować się telefonicznie z użytkownikiem, dzwoniąc pod numer telefonu, który widnieje w rejestrze jego zakupów, w celu zweryfikowania jego tożsamości i zapewnienia ochrony przed nieuczciwymi żądaniami.  Jeśli użytkownik złoży wniosek o usunięcie, możemy poprosić go o potwierdzenie żądania, zanim usuniemy jego dane osobowe.
   • Jeżeli użytkownik jest upoważnionym przedstawicielem konsumenta, składającym w imieniu konsumenta wniosek o wydanie informacji lub wniosek o usunięcie danych, poprosimy go o:
    • dowód jego rejestracji w rejestrze stanu Kalifornii w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Kalifornii; i
    • dowód, że konsument upoważnił go do złożenia wniosku o informacje lub wniosku o usunięcie danych w imieniu konsumenta.   Upoważnienie musi być podpisane przez konsumenta. „Podpisane” oznacza, że zezwolenie zostało fizycznie podpisane lub przekazane drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o jednolitych transakcjach elektronicznych, Kodeks cywilny 1633.7 i nast.
   • Jeśli upoważniony agent nie dostarczył nam pełnomocnictwa od konsumenta zgodnie z sekcjami 4000-4465 Kodeksu spadkowego, możemy również:
    • żądać od konsumenta dostarczenia pisemnej zgody podpisanej przez konsumenta, w celu złożenia żądania w jego imieniu,
    • zweryfikować tożsamość konsumenta tak, tak jakby konsument składał żądanie osobiście, oraz
   • uzyskać od konsumenta potwierdzenie, że udzielił autoryzowanemu przedstawicielowi zgody na złożenie wniosku.
  • Inne uwagi dla mieszkańców Kalifornii:
   • Ujawnienie „Do Not Track” stanu Kalifornia. Nie śledzimy naszych klientów w czasie i na stronach internetowych osób trzecich w celu dostarczania ukierunkowanych reklam i dlatego generalnie nie odpowiadamy na sygnały Do Not Track (DNT).
   • Zgodnie z CCPA mieszkańcy Kalifornii mają prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych.
   • NIE „SPRZEDALIŚMY” DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW CCPA.
   • Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, ukończył 18 lat i jest zarejestrowanym użytkownikiem naszych witryn internetowych, może poprosić nas o usunięcie treści lub informacji, które opublikował, pisząc do naszego inspektora ochrony danych na adres DataProtectionManager@snapon.com. Należy pamiętać, że powyższe żądanie nie zapewnia całkowitego ani kompleksowego usunięcia treści lub informacji, ponieważ na przykład niektóre z treści mogły zostać udostępnione ponownie przez innego użytkownika.
 • Mieszkańcy stanu Nevada: Mieszkańcy stanu Nevada mogą zażądać, aby operatorzy witryn internetowych nie sprzedawali „Informacji objętych ochroną” zgodnie z definicją zawartą w prawie stanu Nevada. NIE „SPRZEDALIŚMY” DANYCH OSOBOWYCH W ROZUMIENIU PRAWA STANU NEVADA. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Nevada i chciałby zdobyć więcej informacji na temat sprzedaży swoich Informacji objętych ochroną, prosimy o kontakt z DataProtectionManager@snapon.com.

11. W jaki sposób zrezygnować z kontaktów w celach promocyjnych?

Użytkownikowi przysługuje prawo zwrócenia się do nas z prośbą o zaprzestanie przysyłania mu informacji marketingowych. Zwykle będziemy informować użytkownika (przed gromadzeniem danych osobowych), czy zamierzamy wykorzystać jego dane osobowe do takich celów lub czy zamierzamy ujawnić jego dane osobom trzecim w takich celach.  Użytkownik może skorzystać z prawa do zapobiegania takiemu przetwarzaniu, zaznaczając określone pola w formularzach, których używamy do gromadzenia danych osobowych.  Może również skorzystać z prawa do zapobiegania przetwarzania w powyższych celach w dowolnej chwili poprzez:

 • Kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji w dowolnym e-mailu informacyjnym lub promocyjnym, który wysyłamy;
 • Skontaktowanie się z CustomerCare@mitchell1.com w celu wprowadzenia zmian do swojej subskrypcji, e-maila lub ulubionych form kontaktu lub w razie pytań dotyczących usunięcia swojego nazwiska z naszych list subskrypcyjnych.
 • Skontaktowanie się z naszym Centrum obsługi klienta pod numerem 888-724-6742 w razie pytań na temat wprowadzenia zmian do ulubionych form kontaktu lub uzyskania pomocy podczas usuwania swojego nazwiska z naszych list subskrypcyjnych.

12. W jaki sposób korzystamy z plików cookie?

 • Czym są pliki cookie: Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez strony internetowe, które odwiedza, i są szeroko stosowane, aby strony internetowe działały lub były wydajniejsze.
 • Jak można zmienić ustawienia plików cookie:
  • Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak uniemożliwić przechowywanie plików cookie na swoim komputerze lub urządzeniu, ustawiając przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie. Dokładne instrukcje dotyczące tego można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. W każdej chwili można usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze lub urządzeniu. Jeśli zdecydujesz się ustawić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookie nie były akceptowane, nadal możesz odwiedzać naszą witrynę internetową, aplikacje i usługi online, jednak może to wpłynąć na korzystanie z niektórych części naszych usług internetowych, aplikacji i usług online oraz ograniczyć dostępność usług świadczonych przez naszą stronę internetową, aplikacje i usługi online.
  • Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach należy przejść do http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • W jaki sposób niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie: Poniższa tabela wyjaśnia, jakich plików cookie używamy i dlaczego.
STRONA INTERNETOWA Plik cookie Cel Termin wygaśnięcia
www.m1socialcrm.com M1SocialCRM Przechowuje informacje o preferencjach użytkownika 1 miesiąc
aui.mitchell1.com RememberMe Podaje informacje o zaznaczeniu okienka przez użytkownika 365 dni
aui.mitchell1.com RememberMeUsername Ułatwia obsługę, przechowuje nazwę użytkownika 365 dni
profilemanager.mitchell1.com profilemanager.session Potrzebny w celu zapewnienia dostępu do różnych funkcji w Managerze profili; także do nawigacji między Managerem profili a aplikacjami, które z nim współpracują 1 miesiąc
www*.prodemand.com
www*.shopkeypro.com
truck*.prodemand.com
sun*.collisiontechdata.com
pdoap*.oaprepair.com
ActiveSubDomain Potrzebny do płynnej nawigacji między stroną główną a stroną docelową 1 miesiąc
www*.prodemand.com
www*.shopkeypro.com
truck*.prodemand.com
sun*.collisiontechdata.com
pdoap*.oaprepair.com
v2.{appId}.sessionTicket Potrzebny do uzyskania dostępu do aplikacji i różnych jej funkcji 1 miesiąc
www*.prodemand.com
www*.shopkeypro.com
truck*.prodemand.com
sun*.collisiontechdata.com
pdoap*.oaprepair.com
{appId}.logout Potrzebny do prawidłowego śledzenia różnicy między wylogowaniem a zamkniętym oknem przeglądarki 1 miesiąc

Usunięty przy następnym logowaniu

www*.prodemand.com
www*.shopkeypro.com
truck*.prodemand.com
sun*.collisiontechdata.com
pdoap*.oaprepair.com
v2._PdControllerTempData Potrzebny do przekazywania danych inicjujących ze strony docelowej do głównej aplikacji 1 miesiąc

Usunięty po otwarciu strony głównej aplikacji

mitchell1.com PHPSESSID PHP Session cookie (wskazuje na początek sesji przeglądania) Po zakończeniu każdej sesji
mitchell1.com TS01baa7ac Statystyki i ocena domeny Po zakończeniu każdej sesji
mitchell1.com _fbp Targetowanie przez Facebooka, reklamy 3 miesiące
mitchell1.com _ga Analiza strony dokonywana przez Google 2 lata
mitchell1.com _gat Analiza strony dokonywana przez Google 10 minut
mitchell1.com _gat_UA-35975993-1 Targetowanie przez Google, reklamy 1 minute
mitchell1.com _gcl_au Targetowanie przez Google AdSense, reklamy 1 rok
mitchell1.com _gid Analiza strony dokonywana przez Google 1 dzień
mitchell1.com g1_preheader_open_on_startup Śledzi informacje o sesji Po zakończeniu każdej sesji
mitchell1.com wp32549 Blokuje logowanie administracyjne za pomocą złego pliku cookie 1 rok

13. Z kim mam się skontaktować w przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych?

Jeśli użytkownik ma wątpliwości czy pytania na temat niniejszych Zasad ochrony prywatności lub uważa, że naruszono obowiązujące przepisy ochrony danych lub niniejsze zasady, powinien zgłosić tę sprawę naszemu inspektorowi ochrony danych pod adresem DataProtectionManager@snapon.com .

Jeśli użytkownik jest obywatelem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może w każdej chwili złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w sprawach dotyczących ochrony danych.  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest odpowiedzialny za rozwiązywanie wszelkich zgłoszonych kwestii ochrony danych związanych z RODO i chcielibyśmy mieć możliwość ustosunkowania się do wątpliwości użytkownika zanim skontaktuje się on z organem nadzorczym, dlatego prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem DataProtectionManager@snapon.com.

14. Zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, z zastrzeżeniem obowiązujących wymogów prawnych, aby powiadomić użytkownika lub uzyskać jego zgodę.  Wszystkie zmiany będą podawane na naszej stronie internetowej, prosimy zatem regularnie sprawdzać aktualną wersję Zasad ochrony prywatności.  Niniejsza wersja została sporządzona dnia [DATA].

15. Linki

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do innych witryn. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki dotyczące prywatności tych witryn, a nasze Zasady ochrony prywatności nie mają zastosowania do informacji uzyskanych od użytkownika na tych witrynach. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny, która zbiera informacje od użytkownika.  Po opuszczeniu naszej witryny za pośrednictwem linku kierującego do strony, która nie podlega naszym Zasadom ochrony prywatności, otworzy się nowe okno przeglądarki.  Jeśli interakcja z naszą stroną internetową będzie wymagała przesłania informacji do strony trzeciej, która nie podlega naszym zasadom ochrony prywatności, wyraźnie poinformujemy o tym użytkownika przed wysłaniem jego danych.