PRIVACYBELEID

Mitchell Repair Information Company LLC maakt deel uit van de Snap-on Incorporated bedrijvengroep (“Snap-on Group”), die uw gegevens verwerkt. Mitchell Repair Information Company LLC wordt in dit privacybeleid met “we” of “wij” aangeduid.

De bescherming van uw persoonsgegevens is een belangrijk punt waar wij bijzondere aandacht aan besteden.

Dit Privacybeleid geeft antwoord op veelgestelde vragen over de soorten persoonsgegevens die we van u verzamelen en hoe deze worden gebruikt.

We wijzen u erop dat de in dit Privacybeleid uiteengezette privacypraktijken uitsluitend voor Mitchell Repair Information Company LLC zijn. Andere bedrijven binnen de Snap-on Group kunnen websites en producten hebben die verschillende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarnaast dient u als u klikt op een link naar een andere website of deze anderszins bezoekt, het Privacybeleid te lezen dat op betreffende site wordt gepubliceerd.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsbeheerder via: DataProtectionManager@snapon.com.

1. Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?

We kunnen een reeks persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals we deze in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en verwerkt, waaronder:

 • Identificatiegegevens: Zoals een werkelijke naam, pseudoniem, postadres, telefoonnummer, online-ID, internetprotocoladres, e-mailadres, naam account, burgerservicenummer, rijbewijsnummer van bestuurder, paspoortnummer, ander landelijk/nationaal identificatienummer, uw handtekening, fysieke kenmerken of beschrijvingen, verzekeringspolisnummer of andere soortgelijke unieke persoonlijke identificatienummers.
 • Commerciële informatie: Zoals gegevens over de transactie, inkoop en geschiedenis.
 • Financiële informatie: Zoals uw bankrekeningnummer, creditcardnummer, betaalkaartnummer of andere financiële informatie.
 • Technische en gebruiksgegevens: Zoals inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen en locatie, browser plug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform en informatie over andere technologie op de apparaten die onze websites of producten gebruiken; informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt, zoals browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis of andere informatie over interacties met onze websites, toepassingen, producten en diensten. Voor uitgebreide informatie over de tracking-technologieën die wij op deze website gebruiken, zie Hoe maakt deze website gebruik van cookies?.
 • Sensorische gegevens: Zoals audio, elektronische, visuele en soortgelijke informatie, waaronder gespreks- en video-opnames.
 • Geolokalisatie-informatie: Zoals locatie van apparaat en internetprotocoladres.
 • Inferentie-informatie: Bijvoorbeeld voorkeursprofielen uit een van de hierboven opgesomde persoonsgegevens.
 • Het ligt niet in onze bedoeling om persoonsgegevens van kinderen te verzamelen: Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16. Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u geen informatie gebruiken van of verstrekken op deze website of via een van de functies ervan. Als u denkt dat we informatie van of over een kind jonger dan 16 jaar hebben, neem dan contact met ons op viaDataProtectionManager@snapon.com.

2. Wat zijn de bronnen van persoonsgegevens die we hebben verzameld?

Wij verzamelen persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Van u. U kunt ons rechtstreeks persoonsgegevens verstrekken wanneer u:
  • Onze producten en diensten aanvraagt, aanschaft, registreert of gebruikt;
  • Klantenondersteuning ontvangt;
  • Een account aanmaakt op onze website;
  • Zich abonneert op onze publicaties;
  • Verzoekt om marketingmateriaal naar u te sturen;
  • Gegevens invoert i.v.m. een wedstrijd, promotie of enquête;
  • Met ons rechtstreeks (persoonlijk) contact heeft op beurzen, evenementen of anderszins;
  • Ons feedback geeft of ons andere informatie verstrekt wanneer u contact met ons opneemt; of
 • Van geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u onze website of applicatie gebruikt, verzamelen wij automatisch technische en gebruiksgegevens (meer uitgebreid beschreven in de “Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?” Paragraaf.) Wij verzamelen deze gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Voor uitgebreide informatie over de technologieën die we op deze website gebruiken, zie Hoe maakt deze website gebruik van cookies.
 • Van derden of openbare bronnen. Wij ontvangen persoonsgegevens van verschillende derden die bevestigen dat zij bevoegd zijn deze te delen met ons of andere openbare bronnen, zoals:
  • Bureaus die verslagen over consumenten uitgeven, kredietreferentiebureaus en openbare databanken;
  • Autoreparatiewerkplaatsen/winkels en autodealers die onze producten of diensten gebruiken;
  • Onze onafhankelijke Verkooppartners
  • Andere bedrijven van de Snap-on Group waarmee u via andere websites, producten, diensten of sociale media kunt communiceren;
  • Aanbieders van informatie via zoekdiensten;
  • Advertentienetwerken;
  • Internetdienstverleners;
  • Providers van data-analyse;
  • Opererende systemen en platformen;
  • Sociale netwerken; of
  • Datahandelaren;

3. Hoe worden persoonsgegevens door ons gebruikt?

Wij kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:

 • Zakelijk gebruik, zoals:
  • Als u zich als nieuwe klant registreert;
  • Het verwerken en afleveren van uw bestelling, het beheer van uw abonnementen of het voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit andere contracten die u met ons aangaat;
  • Het beheer van betalingen, vergoedingen en kosten en het innen/terugvorderen van aan ons verschuldigde gelden;
  • Het beheer van onze relatie met u door het sturen van verlengingsaankondigingen, het melden van product- of servicegegevens, u verzoeken een beoordeling te geven of deel te nemen aan een enquête, of u in staat te stellen om deel te nemen aan een prijstrekking of wedstrijd;
  • Het voldoen aan uw verzoeken, beantwoorden van uw vragen, reageren op uw opmerkingen en meten hoe effectief wij omgaan met uw zorgen;
  • Het analyseren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten of het doen van suggesties en aanbevelingen aan u over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn;
  • Mogelijk maken voor dealers om u diensten te verlenen waarbij onze producten worden gebruikt;
  • Klantenondersteuning verlenen; of
  • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Monitoring en vastlegging: het afhandelen van gesprekken, chats of andere interacties met ons, onder meer door het klantenserviceteam. Houd er rekening mee dat het ons algemeen beleid is dergelijke interacties te monitoren en in sommige gevallen vast te leggen voor trainings- of kwaliteitszorgdoeleinden of om te bewaren als bewijs van een bepaalde transactie of interactie.
 • Mobiele Applicaties: om mobiele applicaties beschikbaar te maken, in te schrijven op deze platforms.
 • Website-ervaring: voor het technisch beheer van de website; voor interne operaties; voor klantenbeheer; voor productonderzoeken; voor het oplossen van problemen; voor analyse/tracering van gegevens, voor testen, onderzoek en ontwikkeling; om ervoor te zorgen dat inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw pc wordt gepresenteerd en als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig en beveiligd te houden.
 • Bescherming van onze rechten en eigendommen: om onze rechten of eigendommen of die van onze zakenpartners, franchisenemers, dealers, leveranciers, klanten of anderen te beschermen wanneer wij goede redenen hebben om aan te nemen dat dergelijke rechten of eigendommen zijn of zouden kunnen worden aangetast; om schulden terug te vorderen; om potentiële of feitelijke claims, aansprakelijkheden en verboden gedrag of activiteiten te voorkomen, op te sporen, te identificeren, te onderzoeken, te beantwoorden en te beschermen.
 • Informatie voor onze zakenpartners, dealers en franchisenemers: om onze zakelijke relatie met u, de zakenpartner, dealer of franchisenemer die u vertegenwoordigt, te beheren en te ontwikkelen, inclusief het delen van informatie met onze groep, om een transactie met u aan te gaan of tot stand te brengen, om contact met u op te nemen in het kader van tevredenheidsenquêtes of voor marktonderzoeksdoeleinden.
 • Productontwikkeling: Wij kunnen niet-identificeerbare en geaggregeerde gegevens gebruiken om informatie te verzamelen voor het beheer en de ontwikkeling van producten. We kunnen, bijvoorbeeld, ons verkoop- en marketingpersoneel vertellen, dat een X aantal personen een bepaald gebied op onze website heeft bezocht of dat een Y aantal softwarelicenties gedurende een bepaalde periode is besteld. Deze verzamelde informatie kan ook worden gedeeld met aan ons gelieerde ondernemingen en onafhankelijke dealers.
 • Marketing: om te communiceren over en deelname te beheren aan speciale evenementen, programma’s, enquêtes, wedstrijden, opnames en andere aanbiedingen en promoties; om u te voorzien van informatie over andere goederen en diensten die wij aanbieden, of die aangeboden worden door anderen, die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarvoor u interesse had en om informatieve of promotionele e-mailberichten naar u te sturen, die door u kunnen worden afgemeld zoals hieronder beschreven.

4. Op basis van welke rechtsgronden verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van inwoners van de EU/EER?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor (i) de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, en/of (ii) onze legitieme belangen en in overeenstemming met uw fundamentele rechten en vrijheden en/of (iii) vanwege een wettelijke verplichting.

5. Worden mijn persoonsgegevens aan derden verstrekt?

We kunnen persoonsgegevens openbaar maken aan de volgende categorieën derden:

 • Dienstverleners.” Wij delen gegevens met onze vertrouwde externe dienstverleners, om diensten te faciliteren die zij aan ons leveren, zoals internetdiensten, webhosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorziening, klantenservice, e-mailbezorging, marketing, financiële controles, controles over achtergrond en andere diensten.
 • Zakenpartners.” Wij delen gegevens met onze vertrouwde zakenpartners.

In de afgelopen 12 maanden hebben wij voor onze operationele bedrijfsdoeleinden de volgende categorieën persoonsgegevens bekendgemaakt aan de volgende categorieën derden:

Categorieën persoonsgegevens Openbaarmaking aan categorieën derden voor operationele bedrijfsdoeleinden
Identificatiegegevens Zakenpartners, Dienstverleners
Commerciële informatie Zakenpartners, Dienstverleners
Financiële informatie Dienstverleners
Technische en gebruiksgegevens Dienstverleners

6. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We zullen ons best doen om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de toegestane doeleinden te bereiken, in een vorm die toelaat dat u geïdentificeerd word. Dit betekent dat gegevens worden vernietigd of gewist uit onze systemen of worden geanonimiseerd wanneer ze de van toepassing zijnde bewaartermijn hebben bereikt.

7. Worden mijn persoonsgegevens overgedragen naar andere landen?

Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf en wij kunnen persoonsgegevens die wij verzamelen naar een land buiten uw eigen land verwerken, opslaan en overdragen, mits aan bepaalde voorwaarden zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving wordt voldaan.

Wij zijn partij bij een overeenkomst voor gegevensoverdracht met de leden van de Snap-on Group en zullen dat document up-to-date houden met de geldende wetgeving. Neem voor meer informatie over onze voorzorgsmaatregelen contact op met DataProtectionManager@snapon.com.

8. Welke beveiligingsmaatregelen zijn er om mijn persoonsgegevens te beschermen?

Wij doen ons best om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. We zullen streven om administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen te handhaven om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens die aan ons zijn doorgegeven of die zijn opgeslagen op onze systemen niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we procedures en beveiligingsmaatregelen gebruiken om te streven om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Deze procedures omvatten fysieke, elektronische en beheersprocedures.

9. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of bijwerken?

We verzoeken u uw gegevens zo up-to-date mogelijk te houden, zodat u maximaal van ons aanbod kunt profiteren.

Heeft u vragen over het bijwerken of wijzigen van uw accountgegevens, stuur dan een verzoek naar CustomerCare@mitchell1.com.

10. Welke specifieke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens op basis van mijn woonplaats?

 • Inwoners van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Afhankelijk van de omstandigheden kan de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG” u het recht bieden om:
  • toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u bewaren;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden;
  • te vragen om onjuiste gegevens over u te laten wijzigen of bij te werken;
  • te vragen om uw gegevens te wissen of de verwerking in bepaalde beperkte situaties te beperken;
  • te verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere organisatie die uw persoonsgegevens beheert; en/of
  • bezwaar te maken tegen enige beslissing die een wezenlijk effect op u heeft en exclusief gemaakt wordt door een computer of ander geautomatiseerd proces.

  Als u inwoner bent van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte vanwaar een formeel verzoek om informatie over u wordt gedaan, kunt u hier contact met ons opnemen. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de AVG.

 • Inwoners van Californië: De California Consumer Privacy Act (hierna: “CCPA”) biedt aan inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. U hebt het recht om vrij te zijn van onrechtmatige discriminatie voor het uitoefenen van uw rechten ingevolge de CCPA. Dit hoofdstuk beschrijft uw CCPA-rechten en legt uit hoe u deze rechten kunt uitoefenen.
  • Toegang tot specifieke informatie en gegevensportabiliteit: U hebt het recht ons te vragen bepaalde informatie over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden aan u bekend te maken, waaronder:
   • De categorieën persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.
   • De categorieën bronnen voor de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.
   • Ons zakelijk of commercieel doeleinde voor het verzamelen van die persoonsgegevens.
   • De categorieën persoonsgegevens die wij over u hebben gedeeld of openbaar gemaakt, en, voor elk van onze categorieën van derden waarmee wij dergelijke persoonsgegevens hebben gedeeld of aan wie wij dergelijke persoonsgegevens hebben verstrekt.
   • De specifieke elementen van persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld (ook wel een verzoek tot gegevensportabiliteit genoemd).
  • Rechten te verzoeken om verwijdering: U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld en bewaard, te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw controleerbaar verzoek in de hoedanigheid van consument hebben ontvangen en bevestigd, verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze administratie (en sturen wij onze dienstverleners een bericht om uw persoonsgegevens te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is. Wij verlenen deze rechten tot verwijdering niet voor B2B persoonsgegevens. Wij kunnen uw verzoek tot verwijdering afwijzen indien het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor ons of onze dienstverlener(s) om:
   • De transactie af te ronden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld, een goed of dienst te verlenen waarom u hebt verzocht, maatregelen te nemen die redelijkerwijs worden verwacht in het kader van onze voortdurende zakelijke relatie met u, te voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of het terugroepen van een product die in overeenstemming met federale wetgeving is uitgevoerd of anderszins onze overeenkomst met u uit te voeren.
   • Beveiligingsincidenten op te sporen, bescherming te bieden tegen kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of om degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten te vervolgen.
   • Het oplossen van problemen met producten om fouten die de bestaande beoogde functionaliteit benadelen te identificeren en te herstellen.
   • Het uitoefenen van vrije meningsuiting, het waarborgen van het recht van een andere consument om zijn rechten inzake vrije meningsuiting uit te oefenen of een ander recht uit te oefenen waarin de wet voorziet.
   • Te voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 ev.).
   • Betrokken te blijven bij openbaar of peer-reviewed wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetgeving, wanneer de verwijdering van de informatie het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig afbreuk doet aan de resultaten van het onderzoek, indien u eerder geïnformeerde toestemming heeft gegeven.
   • Uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijk in overeenstemming is met de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.
   • Te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   • Ander intern en rechtmatig gebruik te maken van betreffende informatie die verenigbaar is met de context waarin u deze heeft verstrekt.
  • Het uitoefenen van het recht op toegang, gegevensportabiliteit en verwijdering. Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, verzoeken wij u een controleerbaar verzoek in uw hoedanigheid van consument bij ons in te dienen door:
   • Ons gratis te bellen op 844-972-1285; of
   • Een verzoek indienen kan hier.
   • Wij zullen uw verzoek om kennis te nemen of verwijdering van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verifiëren en beantwoorden, rekening houdend met het type en de gevoeligheid van de persoonsgegevens van betreffend verzoek. We zijn mogelijk genoodzaakt u te bellen op het telefoonnummer dat in uw ordergeschiedenis wordt vermeld, om uw identiteit te controleren en u te beschermen tegen frauduleuze verzoeken. Indien u een verzoek tot verwijdering doet, kunnen wij u vragen uw verzoek te bevestigen voordat wij uw persoonsgegevens verwijderen.
   • Als u een bevoegde vertegenwoordiger bent van een consument en u dient een verzoek in om kennis te nemen of verwijdering van de gegevens namens de consument, dan zullen wij u vragen om:
    • uw inschrijving te bewijzen bij de California Secretary of State om zaken te doen in Californië; en
    • te bewijzen dat de consument u heeft gemachtigd tot een verzoek om kennis te nemen of een verzoek tot verwijdering van de gegevens namens de consument. Dit dient een door de consument ondertekende toestemming te zijn. “Ondertekend” betekent dat de toestemming fysiek is ondertekend of elektronisch is verstrekt overeenkomstig de Uniforme Wet Elektronische Transacties, Civil Code 1633.7 ev..
   • Indien een gevolmachtigde vertegenwoordiger ons geen volmacht van de consument heeft verstrekt op grond van de artikelen 4000-4465 van de Probate Code, kunnen wij ook:
    • van de consument een door hem/haar ondertekende schriftelijke toestemming verlangen om namens hem/haar het verzoek in te dienen;
    • de identiteit van de consument controleren zoals wij zouden doen als de consument het verzoek persoonlijk zou doen, en
   • een bewijs van de consument verkrijgen over het feit dat hij de gemachtigde toestemming heeft verleend voor het indienen van het verzoek.
  • Overige kennisgevingen voor inwoners van Californië:
   • California “Do not Track” Disclosure. Wij volgen onze klanten niet in de loop der tijd en via websites van derden om gerichte reclame te leveren en we reageren derhalve over het algemeen niet op Do Not Track (DNT) signalen.
   • Op grond van de CCPA hebben inwoners van Californië het recht om zich af te melden voor de verkoop van hun persoonsgegevens.
   • WE HEBBEN GEEN PERSOONSGEGEVENS “VERKOCHT” IN HET KADER VAN CCPA.
   • Als u inwoner bent van Californië, 18 jaar of jonger en een geregistreerde gebruiker van onze websites bent, kunt u ons verzoeken inhoud of informatie die u hebt gepubliceerd te verwijderen door een e-mail te sturen naar onze Gegevensbeschermingsbeheerder op DataProtectionManager@snapon.com. Houd er rekening mee dat uw verzoek niet zorgt voor volledige of allesomvattende verwijdering van de inhoud of gegevens, aangezien bijvoorbeeld een deel van uw inhoud door een andere gebruiker kan zijn herplaatst.
 • Inwoners van Nevada: Inwoners van Nevada kunnen verzoeken dat de websitebeheerders de “Covered Information” van de consument niet verkopen in de zin van de Nevada-wetgeving. WE BEZITTEN GEEN “VERKOCHTE” GEGEVENS IN HET KADER VAN DE NEVADA-WETGEVING. Als u een inwoner van Nevada bent die een nader onderzoek wenst te doen naar de verkoop van de gegevens met betrekking tot u, kunt u contact opnemen met: DataProtectionManager@snapon.com.

11. Hoe kan ik me afmelden voor contact voor promotionele doeleinden?

U hebt het recht ons te verzoeken u geen marketingcommunicatie te sturen. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat wij de persoonsgegevens verzamelen) als we van plan zijn uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan een derde bekend te maken. U kunt uw recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakken te controleren op de formulieren die we gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen. U kunt eveneens het recht uitoefenen om dergelijke verwerkingen te allen tijde te verhinderen door:

 • Te klikken op de afmeldlink in een informatie- of promotie e-mail die wij u sturen.
 • Door een e-mail sturen naar CustomerCare@mitchell1.com als u uw abonnement, e-mail en contactvoorkeuren wilt wijzigen of als u vragen hebt over het verwijderen van uw naam uit onze abonnementslijsten.
 • Ons Klantenservicecentrum te bellen op +1 888-724-6742 als u vragen heeft over het wijzigen van uw contactvoorkeur of hulp nodig heeft bij het verwijderen van uw naam uit onze abonnementslijsten.

12. Hoe gebruiken we cookies?

 • Wat zijn cookies: Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt en worden op grote schaal gebruikt om websites te laten werken, of om ze efficiënter te laten werken.
 • Hoe verander ik mijn cookie-instellingen:
  • De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt echter voorkomen dat cookies op uw computer of apparaat worden opgeslagen door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. De exacte instructies hiervoor zijn te vinden in de handleiding van uw browser. U kunt op elk gewenst moment cookies die al op uw computer of apparaat staan ​​verwijderen. Als u ervoor kiest om uw browserinstellingen zo in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dan kunt u nog steeds onze website, apps en online services bezoeken, maar dit kan van invloed zijn op uw gebruik van sommige delen van onze webservices, apps en online services en de beschikbaarheid van de diensten, geleverd door onze website, apps en online diensten.
  • Om u van alle websites af te melden door Google Analytics te worden gevolgd, zie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Hoe maakt deze website gebruik van cookies?: In onderstaande tabel worden de cookies die wij gebruiken en de redenen waarom we dit doen toegelicht.
SITE Cookie Doel Duur
www.m1socialcrm.com M1SocialCRM Informatie opslaan over uw voorkeuren 1 maand
aui.mitchell1.com RememberMe Geeft aan dat gebruiker eerder een hokje heeft aangekruist 365 dagen
aui.mitchell1.com RememberMeUsername Voor gebruiksgemak klant, slaat gebruikersnaam op 365 dagen
profilemanager.mitchell1.com profilemanager.session Noodzakelijk voor toegang tot diverse functies in Profile Manager; tevens voor navigatie tussen Profile Manager en hiermee interagerende applicaties 1 maand
www*.prodemand.com
www*.shopkeypro.com
truck*.prodemand.com
sun*.collisiontechdata.com
pdoap*.oaprepair.com
ActiveSubDomain Noodzakelijk voor soepele navigatie tussen hoofdpagina en landingspagina 1 maand
www*.prodemand.com
www*.shopkeypro.com
truck*.prodemand.com
sun*.collisiontechdata.com
pdoap*.oaprepair.com
v2.{appId}.sessionTicket Noodzakelijk om toegang te krijgen tot de applicatie en diverse functies ervan 1 maand
www*.prodemand.com
www*.shopkeypro.com
truck*.prodemand.com
sun*.collisiontechdata.com
pdoap*.oaprepair.com
{appId}.logout Noodzakelijk om het verschil tussen een logout en een gesloten browservenster correct te traceren 1 maand
Verwijderd bij volgende login
www*.prodemand.com
www*.shopkeypro.com
truck*.prodemand.com
sun*.collisiontechdata.com
pdoap*.oaprepair.com
v2._PdControllerTempData Noodzakelijk om initialisatiegegevens van de landingspagina door te geven aan de hoofdapplicatie 1 maand
Verwijderd wanneer de hoofdapplicatiepagina is geopend
mitchell1.com PHPSESSID PHP sessiecookie (geeft start van browsersessie aan) Aan het einde van elke sessie
mitchell1.com TS01baa7ac Site Domain-statistieken en beoordeling Aan het einde van elke sessie
mitchell1.com _fbp Facebook targeting, adverteren 3 maanden
mitchell1.com _ga Google site analyses 2 jaar
mitchell1.com _gat Google site analyses 10 minuten
mitchell1.com _gat_UA-35975993-1 Google targeting, adverteren 1 minuut
mitchell1.com _gcl_au Google AdSense targeting, adverteren 1 jaar
mitchell1.com _gid Google site analyses 1 dag
mitchell1.com g1_preheader_open_on_startup Volgt details over de sessie Aan het einde van elke sessie
mitchell1.com wp32549 Blokkeert administratieve login met slechte cookie 1 jaar

13. Met wie moet ik contact opnemen over mijn bezorgdheid of vragen over dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming?

Als u zorgen of vragen hebt over dit Privacybeleid of als u van mening bent dat de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of dit beleid niet is gevolgd, dient u de zaak aan te kaarten bij onze Gegevensbeschermingsbeheerder op DataProtectionManager@snapon.com .

Als u een inwoner van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte bent, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties. We hebben een gegevensbeschermingsbeheerder aangesteld die verantwoordelijk is voor het aanpakken van eventuele gemelde gegevensbeschermingskwesties in verband met de AVG, en we willen graag de mogelijkheid hebben om op uw bezwaren te reageren voordat u een toezichthoudende autoriteit benadert; u kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsbeheerder via DataProtectionManager@snapon.com.

14. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vereisten om u op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. We zullen eventuele wijzigingen op onze website publiceren;controleer die dus regelmatig voor de meest recente versie van ons Privacybeleid. Deze versie is van [DATUM].

15. Links

Deze site bevat links naar andere sites. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of privacypraktijken van die sites en dat ons Privacybeleid niet van toepassing is op informatie die door die sites van u is verzameld. We raden u aan de privacyverklaringen te lezen van elke site die informatie van u verzamelt. Wanneer u onze site verlaat via een link om te communiceren met een site die niet wordt beheerst door ons Privacybeleid, wordt een nieuw browservenster geopend. Als uw interactie met onze site vereist dat uw informatie wordt verzonden naar een website van een derde die niet wordt beheerst door ons privacybeleid, zullen wij u duidelijk informeren voordat uw informatie wordt verzonden.